Wróć

Ogólne warunki i zasady

1. Ogólny:

1. 1. W odniesieniu do wszystkich naszych ofert w zakresie sprzedaży towarów lub usług Liv Systems, Ltd. obowiązuje następująca zasada: 1.

1. 2. Kupujący lub warunki inne niż ogólne rozmowy handlowe obowiązują tylko wtedy, gdy zostały one potwierdzone na piśmie przez Liv Systems d.o.o.

1. 3 Ustalenia ustne są ważne tylko wtedy, gdy zostały dostarczone przez Liv Systems d.o.o. potwierdzone na piśmie. W formie pisemnej przesłali oni również nasze potwierdzenie faksem lub e-mailem.

1. 4. Potwierdzona zgoda na anulowanie punktów urzędowych z ogólnych warunków sprzedaży Liv Systems d.o.o. nie wpłynęła na ważność pozostałych punktów, które ustaliły te rozmowy.

1. 5. Kupujący jest również klientem, gdy odwiedza ludzi, najpóźniej w momencie otrzymania towarów, uznanych przez uznane firmy handlowe Liv Systems, Ltd.

2. Przetargi, umowy:

2. 1. Nasze oferty są tak niewiążące. Zamówienie kupującego jest dla nas wiążące zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami.

2. 2. Faktura jest uważana za kontrolę osób. W tym momencie nasze prognozy rozpoczynają się od codziennej płatności kwoty faktury.

2. 3. Dokumenty dołączane są do oferty załączonego szkicu, rysunki techniczne w innych załącznikach, tak że są one dla nas wiążące tylko wtedy, gdy są wyraźnie określone w zamówieniu. Załączniki te mogą być formalnie wykorzystane przez kupującego osobiście i nie mogą być powielane lub udostępniane osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody.

2. 4. W odniesieniu do nabywców anulowania zamówienia, jest on zobowiązany do zwrotu przez Liv Systems, d.o.o. wszystkich kosztów poniesionych w związku z tym samym nabywcą do dnia anulowania zamówienia.

2. 5. Minimalna wartość zamówionych towarów wynosiła co najmniej xxxx EUR.

2.6. W przypadku wycofania się osób kupującego, jest on zobowiązany do wycofania towaru w terminie określonym w zamówieniu. W Liv Systems d.o.o., według własnego uznania, ustala czas dostawy lub nawet procent, który należy odkryć do momentu dostarczenia pozostałych towarów. Termin płatności za resztę biegnie wraz ze szczytami dobowymi towarów.

3. Zastrzeżenie własności:

3. 1. Zastrzegamy sobie prawo własności do rozliczenia lub pełnego wykonania zobowiązań Kupującego w odniesieniu do dostarczonych towarów, włącznie z zapłatą zaległych opłat i odsetek za zwłokę.

4. Gwarancja jakości dostaw i dostarczanych towarów:

4. 1. Gwarantujemy jakość lub integralność dostarczonego towaru w sensie i zgodnie z danymi katalogowymi oraz zgodnie z wcześniejszymi pisemnymi uzgodnieniami.

4. 2. Kupujący może ogłosić lub reklamować odchylenie ilościowe lub jakościowe dostarczonego towaru w ciągu 8 dni od otrzymania towaru.

4. 3. Kupujący może zgłosić ukryte wady lub ukryte odchylenia jakościowe w formie pisemnej lub reklamować się niezwłocznie po wykryciu, jednak nie później niż 6 miesięcy od otrzymania towaru.

4. 4. W przypadku wcześniejszego odbioru technicznego towaru (punkt 4.5.), Kupujący nie jest uprawniony do późniejszej reklamacji towaru, z wyjątkiem przypadku wady ukrytej.

4. 5. W przypadku naszego żądania, kupujący musi niezwłocznie zwrócić reklamowany towar lub poszczególne elementy w celu ustalenia kwalifikowalności reklamacji. W przeciwnym razie kupujący traci prawo do reklamacji lub roszczenia.

4. 6. Jeżeli roszczenie klienta zostanie uznane za uzasadnione, jesteśmy zobowiązani do jego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie, to znaczy jak najszybciej.

4. 7. Nie bierzemy pod uwagę żadnych reklamacji wynikających z niewłaściwego użytkowania i nieautoryzowanego lub niewłaściwego montażu, nieautoryzowanego lub niewłaściwego manipulowania samym produktem, z powodu niewłaściwego uruchomienia, jak również z powodu niewłaściwej, wadliwej lub niedbałej ręki.

5. Gwarancja na produkt:

5. 1. Akceptujemy takie gwarancje na produkt, jakie otrzymaliśmy od naszego dostawcy.

5. 2. Nie przyjmujemy żadnej gwarancji na produkt w przypadkach opisanych w punkcie 7.7.

5. 3. Gwarancję na produkt przyjmujemy tylko w przypadku montażu produktu. W takim przypadku i w przypadku uzasadnionej reklamacji przejmujemy wszystkie koszty związane z wymianą produktu na wadliwy, w tym koszty bezpośredniej naprawy lub demontażu i montażu, jeśli są one proporcjonalne do wartości reklamowanego produktu. Klient musi dać nam rozsądny termin na usunięcie tej reklamacji.

5. 4. W żadnym wypadku Liv Systems, Ltd. nie przyjmuje żadnych roszczeń gwarancyjnych ani odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w utracie dochodów spowodowane przerwaniem lub przerwaniem produkcji.

5. 5. Wszelkie roszczenia związane z gwarancją należy zgłaszać w formie pisemnej, wskazując rodzaj wady, czas wystąpienia wady oraz informacje niezbędne do identyfikacji produktu. Dokładność dostarczonych informacji i okoliczności awarii muszą być sprawdzone przez naszego specjalistę w miejscu awarii.

6. Odpowiedzialność za szkody:

6. 1. Jeżeli zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży Liv Systems d.o.o. w inny sposób i w zakresie, w jakim ponosimy odpowiedzialność za szkody, ponosimy odpowiedzialność za szkody w przypadku udowodnionego naruszenia umowy lub innych pisemnych ustaleń, tylko w przypadku szkody w okresie gwarancji na produkt oraz na podstawie i w ramach wiążącej gwarancji na produkt.

6. 2. W przypadku udowodnionego naruszenia istotnych postanowień umowy lub innych pisemnych ustaleń, odpowiedzialność za szkody ogranicza się do typowych szkód wynikających z praktyki prawnej, chyba że są one spowodowane niedbalstwem lub umyślnym działaniem.

6. 3. W odniesieniu do towarów nasza gwarancja ogranicza się do cesji należących do nas roszczeń wobec dostawcy towarów, o ile z punktu widzenia odpowiedzialności producenta nie wynika żadna inna gwarancja w ramach ustawy o gwarancji na produkt.

6. 4. Wykazanie odpowiedzialności za szkody i prawa do odszkodowania jest po stronie kupującego.

7. Rozstrzyganie sporów:

7. 1. Wszelkie postępowania sądowe pomiędzy kupującym a sprzedającym podlegają wyłącznie prawu Republiki Słowenii.

7. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy w Koper.

Porównaj produkty .

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Uzyskaj wycenę.

* Wymagane pola