Πίσω

COVID-19: Obratujemo & delujemo v skladu z načrtovanim

Splošni prodajni pogoji

1. Splošno

1.1. V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev družbe Liv Systems d.o.o..

1.2. Kupčevi ali katerekoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani družbe Liv Systems d.o.o. pisno potrjeni. 

1.3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani družbe Liv Systems d.o.o. pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila poslana po faksu ali elektronski pošti. 

1.4. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev družbe Liv Systems d.o.o. ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev. 

1.5. Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje družbe Liv Systems d.o.o.

2. Ponudbe, naročila:

2.1. Naše ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi. 

2.2. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Naše obveznosti v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu. 

2.3. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam. 

2.4. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan družbi Liv Systems d.o.o. povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi. 

2.5. Najmanjša vrednost blaga naročenega po naročilu oziroma najmanjša vrednost posamezne odpreme znaša xxxx EUR. 

2.6. V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le ta dolžan odpoklicati blago v roku, navedenem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko družba Liv Systems d.o.o. po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme blaga. 

3. Lastninski pridržek:

3. 1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti. 

4. Jamstvo za kakovost dobav in dobavljenega blaga:

4. 1. Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori.

4. 2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga. 

4. 3. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev od prevzema blaga. 

4. 4. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga (točka 4.5.) kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake. 

4. 5. Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije. 

4. 6. Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku. 

4. 7. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam izdelek , zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom. 

5. Jamstvo za izdelek:

5. 1. Prevzemamo takšna jamstva za izdelek, kakršna smo dobili od našega dobavitelja. 

5. 2. Ne prevzemamo nobenega jamstva za izdelek v primerih, opisanih pod točko 7.7. 

5. 3. Jamstvo za izdelek prevzemamo le v primeru naše montaže izdelka. V tem primeru in v primeru upravičenosti reklamacije prevzamemo vse stroške v zvezi s nadomestitvijo izdelka z neoporečnim, tudi stroške neposrednega popravila oziroma demontaže in montaže, v kolikor so ti v primernem razmerju s vrednostjo reklamiranega izdelka. Naročnik nam mora za odpravo tovrstne reklamacije odobriti razumen rok. 

5. 4. V nobenem primeru družba Liv Systems d.o.o. ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.

5. 5. Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare. 

6. Odškodninska odgovornost:

6. 1. Če v splošnih prodajnih pogojih družbe Liv Systems d. o. o. ni navedeno drugače in v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov, in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka in na osnovi in v okviru obvezujočega jamstva za proizvode. 

6. 2. V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno. 

6. 3. Za blago se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca.. 

6. 4. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca. 

7. Reševanje sporov:

7. 1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije. 
7. 2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Kopru. 

 

Primerjajte izdelke Izbriši vse izdelke

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Pridobite ponudbo

* Zahtevana polja